Dolenjska, drugačna doživetja

O projektu

Nadgradnja in vzdrževanje spletnega portala www.visitdolenjska.eu je bila izvedena v okviru operacije "Sodobna digitalizacija turistične promocije in razvoj TOP produktov vodilnih destinacij Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice (Dolenjska)." Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Naložbo Republika Slovenija in sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Partnerji projekta:

Izvajalec in koordinator:

Pomembne povezave:


Vodilne destinacije 

To so destinacije, ki so vodilne glede na obseg prenočitev v posamezni makro destinaciji in glede na njihov vpliv na ustvarjanje podobe/prepoznavnosti makrodestinacije in s tem Slovenije – praviloma je opredeljenih od šest do deset vodilnih destinacij na makro destinacijo.Temeljno merilo za vključitev v kategorijo vodilnih destinacij določene makro destinacije je število prenočitev, ki ga po potrebi korigiramo s ponderjem vpliva destinacije na podobeoziroma prepoznavnost makro destinacije. (Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma, 2017)

Prijavi se na e-novice