Dolenjska, drugačna doživetja

O projektu

Operacija: Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu

Operacija Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu je del Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa JV Slovenije za obdobje 2010-2012. Pri izvedbi operacije sodeluje 19 lokalnih skupnosti JV Slovenije in Razvojni center Novo mesto d.o.o. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. S sredstvi Evropske unije bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih izdatkov. Razliko potrebnih sredstev za izvedbo operacije zagotavljajo lokalni partnerji. Namen operacije je povezati razdrobljeno turistično ponudbo regije v zanimive tržne programe in jih učinkovito ter celovito predstaviti na domačem in tujih turističnih trgih. Operacijo izvaja skupina šestih podjetij, ki jih vodi Igea d.o.o. in so bila izbrana z javnim povabilom.

Logotip združuje 5 jagod različnih barv, ki predstavljajo 5 nosilnih produktov. Modra Zdravje in sprostitev, rumena Aktivne počitnice, vijolična Po poteh dediščine, zelena Turizem v zidanicah ter rdeča Kulinariko in vino.

www.svrl.gov.si

www.rc-nm.si

Občine partnerice projekta

Nadaljevanje projekta:

Svet regije Jugovzhodna Slovenija je dne 29. 9. 2010 obravnaval in potrdil model in delovanja regionalne destinacijske organizacije JV Slovenije ter vlogo za Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije JV Slovenije, ki jo je pripravil Razvojni center Novo mesto.Svet regije JV Slovenija je sprejel soglasje, da na območju občin JV Slovenije opravlja naloge Regionalne destinacijske organizacije JV Slovenije (v nadaljevanju: RDO), ki so določene v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007-2011, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.Razvojni center Novo mesto d.o.o. se je nato uspešno prijavil na javni razpis za izvedbo aktivnosti RDO Ministrstva za gospodarstvo. Ministrstvo za Gospodarstvo dne, 08.12.2010, izdalo sklep št. 4301-16/2010/36, o sofinanciranju aktivnosti RDO v višini 300.000,00 EUR. Projekt je sofinanciran v okviru izvajanja razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013.RDO deluje kot povezovalni člen turistične ponudbe celotne regije in opravlja razvojno, distribucijsko, promocijsko in operativno funkcijo destinacijskega managementa. Naloga RDO-ja je spodbujanje partnerskega povezovanja s turizmom (ne)posredno povezanih ponudnikov, oblikovanje, promocija in trženje konkurenčnih turističnih paketov, ki obogatijo ponudbo destinacije.V operaciji sodeluje 19 lokalnih skupnosti JV Slovenije in Razvojni center Novo mesto d.o.o. Sklenjen je tudi sporazum o sodelovanju s 27 gospodarskimi družbami in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost. (Več o projektu)

Prijavi se na e-novice