Dolenjska, drugačna doživetja

Odkrivam Dolenjsko


Pridružite se nam na ponovnem odkrivanju Dolenjske. Sobotni jesenski dan bomo izkoristili za spoznavanje skritih kotičkov Dolenjske ter z okolju prijaznimi vozili obiskali nekaj turističnih točk in ponudnikov ob naši poti skupaj z ekipo portala Avtoportreti.si 


Sodelujte v nagradni igri in rezervirajte mesto za vaju dva ali družino. Za sodelovanje v nagradni igri v komentar objave na Facebooku vpišite: Odkrivam Dolenjsko ter opišite Dolenjsko s tremi besedami

Če imate profil na Facebooku, lahko sodelujete kar v Messengerju


Sodelovanje v nagradni igri je zaključeno. 

Med sodelujočimi smo izžrebali: 

1. Družinsko popotovanje (do 4 osebe): Petra Mejač

2. Popotovanje za par: Branka Vogrin

3. Popotovanje za par: Drejka Drejka

Nagrajenkam iskreno čestitamo in jih prosimo, da se nam javijo v zasebno sporočilo, da se dogovorimo glede podrobnosti koriščenja nagrade. 

Image title


Naše celodnevno popotovanje bomo pričeli s kavico in v 19-ici pri gradu Struga na Otočcu ter s postankom v pravi dolenjski zidanici (Pušelj'šank) na Trški gori nadaljevali proti Novemu mestu. Pot nas bo nato vodila proti Mirni Peči, kjer si bomo ogledali zanimiv in sodoben Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Vožnjo bomo nadaljevali v Trebnje, kjer si boste lahko ogledali butično trgovino Dobrote Dolenjske, tam pa bo tudi čas za kosilo. Spoznavanju kulinaričnih dobrot bo sledila vožnja proti Žužemberku, kjer si bomo ogledali enega najslikovitejših gradov na Dolenjskem ter se odpravili v smeri Dolenjskih Toplic. Med krajšim postankom v Soteski bomo pokukali v notranjost nedavno restavriranega »Hudičevega turna« ter naše popotovanje sklenili v destilarni in čokoladnici Berryshka. Po zaključenem ogledu in degustaciji sledi vrnitev na zbirno mesto na Otočcu.

Na postankih bo čas za okrepčilo, degustacije celotno popotovanje pa bo spremljevalna ekipa tudi fotografirala in posnela kratko reportažo. Vožnja bo potekala s hibridnimi ali električnimi vozili.

V času koriščenja nagrade, popotovanja po Dolenjski vključno s postanki, bodo udeleženci izleta fotografirani in snemani, za kar bodo na zbirnem mestu podpisali pisno soglasje. Nastale video in foto materiale bodo uporabljeni za pripravo potopisne reportaže ter kasnejše promocijske namene (objava na družbenih omrežjih in spletnih straneh destinacije VisitDolenjska).


ETM2020


S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 18. 8. 2020 do 14. 9. 2020. Nagradna igra se konča z glavnim žrebanjem. Nagradna igra poteka na facebook strani https://www.facebook.com/VisitDolenjska//  (v nadaljevanju: kanal nagradne igre).

3. Namen

Namen nagradne igre je dvig prepoznavnosti Dolenjske kot turistične destinacije in o njej širiti pozitivno sporočilo. Posledično se promovira in utrjuje tržna znamka VisitDolenjska.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije in ki lahko dostopajo do spletnega https://www.facebook.com/VisitDolenjska/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani. Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na kanalu nagradne igre, pod objavljenim pozivom za sodelovanje odda svoj komentar, ki mora vsebovati:

- ključno besedo za sodelovanje »Odkrivam Dolenjsko« (brez navednic, z malimi ali velikimi tiskanimi črkami)

- dopiše tri besede, ki opisujejo Dolenjsko

Ob uspešno oddanem komentarju, bo udeleženec pozvan k zaključku svoje registracije preko aplikacije za neposredno sporočanje (Facebook Messenger)

S soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja (www.visitdolensjak.eu) Razvojni center Novo mesto d.o.o. Z oddajo veljavne in v celoti zaključene prijave udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri se upoštevajo le tiste prijave, ki so bile uspešno zaključene.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo 14. 8. 2020 na naslovu organizatorja Razvojni center Novo mesto d.o.o. (Podbreznik 15, Novo mesto) in pod nadzorom komisije. Žrebanje ne bo javno. 5. Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja Razvojni center Novo mesto d.o.o. v zakonsko predpisanem roku. V nagradni igri lahko sodeluje vsak uporabnik družbenega omrežja Facebook 1 krat. Podvajanje prijav iste osebe ne poveča možnosti v žrebu, saj bodo podvojene prijave izbrisane.

6. Pristojnosti komisije

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge: nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili. Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti. Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v nagradno igro.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik. Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

7. Nagrada:

Udeležba na organiziranem in vodenem izletu z okolju prijaznimi vozili po Dolenjski z vključeno prehrano in vstopninami (2× 2 osebi, 1× družina = 4 osebe).

V času koriščenja nagrade, popotovanja po Dolenjski vključno s postanki, bodo udeleženci izleta fotografirani in snemani, za kar bodo na zbirnem mestu podpisali pisno soglasje. Nastale video in foto materiale bodo uporabljeni za pripravo potopisne reportaže ter kasnejše promocijske namene (objava na družbenih omrežjih in spletnih straneh destinacije VisitDolenjska).

8. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani organizatorja, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.visitdolenjska.eu  najpozneje v desetih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

9. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje. Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev. Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade poslal organizator Razvojni center Novo mesto d.o.o..  O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestili prek e-pošte oz. aplikacije za neposredno sporočanje najpozneje v 3 dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu. Organizator nagradne igre si pridržujeta pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

10. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Vrednosti posamezne nagrade so nižje od 42 EUR.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

11. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve. Organizatorja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora organizator prek spletne strani nagradne igre obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obvešča na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@visitdolenjska.eu.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator nagradne igre ne odgovarjaj za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

12. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni www. visitdolenjska.eu. 

13. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje nagradne igre in se strinja, da organizator Razvojni center Novo mesto d.o.o. (Podbreznik 15, Novo mesto) obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bodo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene: 

Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani www.visitdolenjska.eu

Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta organizatorja dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizatorja te podatke prenehala obdelovati.

Vrste podatkov

Upravljavec Razvojni center Novo mesto d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke:

e-mail sodelujočega za namen žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabni osebnih podatkov je Razvojni center Novo mesto d.o.o., dobavitelji IT-storitev in državni organi. Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavci o uporabniku obdelujejo,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljavci, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči pravice uveljavljajo tako, da družbi Razvojni center Novo mesto , d.o.o. posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer: na e-naslov: info@visitdolenjska.eu ali info@rc.nm.si,

na poštni naslov Razvojni center Novo mesto d.o.o. (Podbreznik 15, Novo mesto), se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko sodelujoči upravljavcu sporoči pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.). Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Razvojni center Novo mesto d.o.o.. Sodelujoči pritožbo pošlje na naslov: Razvojni center Novo mesto d.o.o. (Podbreznik 15, Novo mesto) ali e–naslov : info@visitdolenjska.eu ali info@rc.nm.si.

Sodelujoči lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Razvojni center Novo mesto d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje ni mogoče.

14. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 17.08.2020

Organizator: Razvojni center Novo mesto d.o.o.


Moja Slovenija