Dolenjska, drugačna doživetja

PUST Novo mesto 2023

𝖹𝖻𝗈𝗋 𝗆𝖺𝗌𝗄 𝗓𝖺 𝗉𝗎𝗌𝗍𝗇𝗈 𝗉𝗈𝗏𝗈𝗋𝗄𝗈 𝗌𝖾 𝖻𝗈 𝗓𝖺č𝖾𝗅 𝗇𝖺 𝗇𝗈𝗀𝗈𝗆𝖾𝗍𝗇𝖾𝗆 𝗂𝗀𝗋𝗂šč𝗎 𝖫𝗈𝗄𝖺 𝗈𝖻 𝟫.𝟢𝟢 𝗎𝗋𝗂. 𝖪𝗈𝗍 𝗌𝖾 𝗓𝖺 𝗉𝗎𝗌𝗍𝖺 𝗌𝗉𝗈𝖽𝗈𝖻𝗂, 𝗇𝖺𝗆 𝖻𝗈𝗌𝗍𝖺 𝗇𝗈𝗋č𝖺𝗏 𝖺𝗇𝗂𝗆𝖺𝖼𝗂𝗃𝗌𝗄𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆 𝗉𝗈𝗆𝖺𝗀𝖺𝗅𝖺 𝗂𝗓𝗏𝖾𝗌𝗍𝗂 Plesni Studio NM 𝗂𝗇 𝖦𝗅𝖾𝖽𝖺𝗅𝗂šč𝖾 𝖠𝗇𝖾 𝖬𝗈𝗇𝗋𝗈. 𝖯𝗈𝗏𝗈𝗋𝗄𝖺 𝗓 𝗇𝗈𝗏𝗈𝗆𝖾š𝗄𝗂𝗆𝗂 𝗆𝖺ž𝗈𝗋𝖾𝗍𝖺𝗆𝗂 𝗂𝗇 𝗇𝗈𝗏𝗈𝗆𝖾š𝗄𝗈 𝗀𝗈𝖽𝖻𝗈 𝗇𝖺 č𝖾𝗅𝗎 𝗌𝖾 𝖻𝗈 𝗌𝗉𝗋𝖾𝗁𝗈𝖽𝗂𝗅𝖺 𝗉𝗈 Ž𝗎𝗉𝖺𝗇č𝗂č𝖾𝗏𝖾𝗆 𝗌𝗉𝗋𝖾𝗁𝖺𝗃𝖺𝗅𝗂šč𝗎 𝗏𝗌𝖾 𝖽𝗈 𝖦𝗅𝖺𝗏𝗇𝖾𝗀𝖺 𝗍𝗋𝗀𝖺, 𝗄𝗃𝖾𝗋 𝗌𝖾 𝖻𝗈 𝗉𝗎𝗌𝗍𝗇𝗂 𝗄𝖺𝗋𝗇𝖾𝗏𝖺𝗅 𝗇𝖺𝖽𝖺𝗅𝗃𝖾𝗏𝖺𝗅 𝗓 𝖺𝗇𝗂𝗆𝖺𝖼𝗂𝗃𝗌𝗄𝗂𝗆 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗈𝗆 𝖯𝗅𝖾𝗌𝗇𝖾𝗀𝖺 𝖲𝗍𝗎𝖽𝗂𝖺 𝖭𝗈𝗏𝗈 𝗆𝖾𝗌𝗍𝗈, 𝗎𝗅𝗂č𝗇𝗂𝗆𝗂 𝗉𝗋𝖾𝖽𝗌𝗍𝖺𝗏𝖺𝗆𝗂 𝖦𝗅𝖾𝖽𝖺𝗅𝗂šč𝖺 𝖠𝗇𝖾 𝖬𝗈𝗇𝗋𝗈 𝗂𝗇 𝗂𝗓𝖻𝗈𝗋𝗈𝗆 “𝖭𝖠𝖩 𝖬𝖠𝖲𝖪𝖠”🎭 𝗂𝗇 “𝖭𝖠𝖩 𝖪𝖱𝖮𝖥”🍩 𝗓 𝖻𝗈𝗀𝖺𝗍𝗂𝗆𝗂 𝗇𝖺𝗀𝗋𝖺𝖽𝖺𝗆𝗂.

𝖯𝗅𝖾𝗌𝗇𝗂 𝗂𝗇 𝖺𝗇𝗂𝗆𝖺𝖼𝗂𝗃𝗌𝗄𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆 𝖻𝗈 𝗇𝖺 𝗉𝗋𝗂𝗋𝖾𝖽𝗂𝗍𝗏𝖾𝗇𝖾𝗆 𝗉𝗋𝗈𝗌𝗍𝗈𝗋𝗎 𝗉𝗈𝗏𝖾𝗓𝗈𝗏𝖺𝗅 𝗏𝗈𝖽𝗂𝗍𝖾𝗅𝗃 𝖱𝖺𝖽𝗈 𝖳𝗋𝗂𝖿𝗄𝗈𝗏𝗂ć.

𝗦 𝘀𝗹𝗮𝘀𝘁𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗯𝗿𝗲𝘇𝗽𝗹𝗮č𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗸𝗿𝗼𝗳𝗶 𝗧𝗗 𝗧𝗿š𝗸𝗼𝗴𝗼𝗿𝘀𝗸𝗼 𝘀𝗿𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗛𝗶š𝗮 𝗞𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗸𝗲 𝗯𝗼𝗺𝗼 𝗽𝗼𝗴𝗼𝘀𝘁𝗶𝗹𝗶 𝘁𝘂𝗱𝗶 𝘃𝘀𝗲 𝘀𝗹𝗮𝗱𝗸𝗼𝘀𝗻𝗲𝗱𝗻𝗲 𝗺𝗮𝘀𝗸𝗲.

🍩𝗣𝗼𝘀𝗲𝗯𝗻𝗼 𝗽𝗼𝘃𝗮𝗯𝗶𝗹𝗼 𝘇𝗮 𝗶𝘇𝗯𝗼𝗿 𝗡𝗔𝗝 𝗞𝗥𝗢𝗙 𝟮𝟬𝟮𝟯🍩

𝖳𝗎𝖽𝗂 𝗅𝖾𝗍𝗈𝗌 𝖹𝖺𝗏𝗈𝖽 𝖭𝗈𝗏𝗈 𝗆𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗏𝖺𝖻𝗂 𝗄 𝗌𝗈𝖽𝖾𝗅𝗈𝗏𝖺𝗇𝗃𝗎 𝖭𝖠𝖩 𝖪𝖱𝖮𝖥 𝗏𝗌𝖺 𝖽𝗋𝗎š𝗍𝗏𝖺, 𝗉𝗈𝗌𝖺𝗆𝖾𝗓𝗇𝗂𝗄𝖾, š𝗈𝗅𝖾, 𝗏𝗋𝗍𝖼𝖾 𝗂𝗇, 𝗌𝖾𝗏𝖾𝖽𝖺, 𝗅𝗃𝗎𝖻𝗂𝗍𝖾𝗅𝗃𝖾 𝗄𝗋𝗈𝖿𝗈𝗏.

𝙋𝙧𝙤𝙨𝙞𝙢𝙤, 𝙙𝙖 𝙣𝙖𝙢 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙚𝙨𝙚𝙩𝙚 𝙫𝙖š𝙚 š𝙩𝙞𝙧𝙞 𝙠𝙧𝙤𝙛𝙚 (𝙨 𝙠𝙧𝙖𝙣𝙘𝙡𝙤𝙢!) 𝙫 𝙨𝙤𝙗𝙤𝙩𝙤, 18. 2. 𝙙𝙤 9. 𝙪𝙧𝙚 𝙯𝙟𝙪𝙩𝙧𝙖𝙟 𝙫 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞č𝙣𝙤 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞𝙟𝙨𝙠𝙚𝙜𝙖 𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖 (𝙏𝙄𝘾), 𝙂𝙡𝙖𝙫𝙣𝙞 𝙩𝙧𝙜 11, 𝙉𝙤𝙫𝙤 𝙢𝙚𝙨𝙩𝙤.

𝖲𝗍𝗋𝗈𝗄𝗈𝗏𝗇𝖺 𝗄𝗈𝗆𝗂𝗌𝗂𝗃𝖺 𝗏 𝗓𝖺𝗌𝖾𝖽𝖻𝗂 𝗉𝗋𝗂𝗓𝗇𝖺𝗇𝖾𝗀𝖺 𝗄𝗎𝗁𝖺𝗋𝗃𝖺 𝖣𝖺𝗆𝗃𝖺𝗇𝖺 𝖥𝗂𝗇𝗄𝖺 𝗂𝗓 𝖧𝗂š𝖾 𝖥𝗂𝗇𝗄, 𝗌𝗅𝖺šč𝗂č𝖺𝗋𝗄𝖾 𝖲𝗈𝗇𝗃𝖾 𝖬𝗂𝗅𝖺𝗇𝗈𝗏𝗂ć 𝗂𝗓 𝖧𝗂š𝖾 𝗄𝗎𝗅𝗂𝗇𝖺𝗋𝗂𝗄𝖾, 𝖬𝖺𝗃𝖾 𝖪𝗎𝗆𝖾𝗅𝗃 𝗂𝗓 𝖯𝗂𝖾 𝖲𝗁𝗈𝗉 𝗂𝗇 𝗅𝗃𝗎𝖻𝗂𝗍𝖾𝗅𝗃𝖺 𝗄𝗋𝗈𝖿𝗈𝗏 𝖴𝗋𝖻𝖺𝗇𝖺 𝖪𝗋𝖺𝗆𝖺𝗋𝗃𝖺 𝗂𝗓 𝗄𝖺𝖻𝗂𝗇𝖾𝗍𝖺 ž𝗎𝗉𝖺𝗇𝖺 𝖬𝖾𝗌𝗍𝗇𝖾 𝗈𝖻č𝗂𝗇𝖾 𝖭𝗈𝗏𝗈 𝗆𝖾𝗌𝗍𝗈.

𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶𝗷𝗮 𝗯𝗼 𝗼𝗯 𝟭𝟭.𝟭𝟱 𝘂𝗿𝗶 𝗻𝗮 𝗼𝗱𝗿𝘂 𝗚𝗹𝗮𝘃𝗻𝗲𝗴𝗮 𝘁𝗿𝗴𝗮 𝗿𝗮𝘇𝗴𝗹𝗮𝘀𝗶𝗹𝗮 𝗡𝗔𝗝 𝗞𝗥𝗢𝗙 𝗹𝗲𝘁𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯.

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗣𝗨𝗦𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟯

🎭9:00 - 9:30 - 𝘻𝘣𝘰𝘳 𝘮𝘢𝘴𝘬 𝘯𝘢 𝘯𝘰𝘨𝘰𝘮𝘦𝘵𝘯𝘦𝘮 𝘪𝘨𝘳𝘪šč𝘶 𝘓𝘰𝘬𝘢

🤹‍♀️9:30 - 10:00 - 𝘱𝘰𝘷𝘰𝘳𝘬𝘢 𝘻 𝘯𝘰𝘷𝘰𝘮𝘦š𝘬𝘪𝘮𝘪 𝘮𝘢ž𝘰𝘳𝘦𝘵𝘢𝘮𝘪 𝘪𝘯 𝘯𝘰𝘷𝘰𝘮𝘦š𝘬𝘰 𝘨𝘰𝘥𝘣𝘰

🤡10:00 - 10:30 - 𝘨𝘭𝘦𝘥𝘢𝘭𝘪šč𝘦 𝘈𝘯𝘦 𝘔𝘰𝘯𝘳𝘰: 𝘶𝘭𝘪č𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘥𝘴𝘵𝘢𝘷𝘦 𝘯𝘢 𝘎𝘭𝘢𝘷𝘯𝘦𝘮 𝘵𝘳𝘨𝘶

🤸10:35 - 11:15 - 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘤𝘪𝘫𝘢 𝘗lesni studio 𝘕𝘔

🍩11:15 - 11:30 - 𝘪𝘻𝘣𝘰𝘳 "𝗡𝗔𝗝 𝗞𝗥𝗢𝗙"

🎭11:30 - 12:00 - 𝘪𝘻𝘣𝘰𝘳 "𝗡𝗔𝗝 𝗠𝗔𝗦𝗞𝗔" 

PUST Novo mesto 2023

Lokacija

Glavni trg
Glavni trg
8000 Novo mesto

Skrivnosti Dolenjske