Dolenjska, drugačna doživetja

Razvojne spodbude v letu 2021 v turizmu

Vlada Republike Slovenije je na svoji spletni strani najavila nacionalne razpise in pozive za področje turizma v letu 2021:

COVID-19 - Likvidnost MSP gostinstvo in turizem 2021

 • višina razpisanih sredstev 36,2 milijonov evrov

 • Upravičenci: MSP, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu

 • Namen: sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe

 • Upravičeni stroški: obratovalni stroški, nastali v obdobju od 12.3.2020 do 31.5.2020, ki se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, vendarnajveč 9.999,00 EUR

 • Izvajalec in predvidena objava: Spirit Slovenija, marec 2021


Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

 • višina razpisanih sredstev 0,3 milijonov evrov

 • Upravičenci: samostojni turistični vodniki ali turistične agencije

 • Namen: spodbujanje povpraševanja po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih, spodbujanje zavedanja, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev

 • Upravičeni stroški: storitev posebnega turističnega vodenja po destinacijah (mestih)

 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, marec 2021


Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih

 • višina razpisanih sredstev 2 milijonov evrov

 • Upravičenci: turistične agencije ali organizatorji turističnih potovanj

 • Namen: spodbuditi ponoven zagon receptivnih (incoming) potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in krepitev poslovanja zaradi posledic epidemije Covid-19, hkrati pa spodbuditi in okrepiti internacionalizacijo slovenske turistične ponudbe receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s poudarkom na promociji in trženju Slovenije kot zelene, trajnostno usmerjene in varne destinacije

 • Upravičeni stroški: v usklajevanju

 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, februar 2021


Sofinanciranje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve

 • višina razpisanih sredstev 0,1 milijonov evrov

 • Upravičenci: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat

 • Namen: razvoj kakovostnega turizma, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Iz tega razloga sofinancira uvedbo in uporabo okoljskih znakov, kot so: Bio Hotels, Znak za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in Tour Cert za turistične nastanitve. Namen je spodbuditi podjetja k novim ali izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom (ozelenitev poslovanja).

 • Upravičeni stroški: stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka, stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov, stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021


Planinske koče

 • višina razpisanih sredstev 5 milijonov evrov

 • Upravičenci: podjetja, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in planinskimi učnimi središči, ki so bili vpisani v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1.1.2020 (178 objektov)

 • Namen: spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja

 • Upravičeni stroški: gradnja in oprema, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev

 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021


Najave razpisov iz ostalih (sorodnih) področij si lahko ogledate na gov.si